Actueel

De volgende documenten hebben betrekking op actuele - en onderwerpen uit het verleden.

Jaarlijkse nieuwsbrief waarin veslag wordt gedaan van de activiteiten van Het Groenekans Landschap

 • Verslag activiteiten 2017 - 2018 | juni 2018
 • Verslag activiteiten 2016 | april 2017
 • Verslag activiteiten 2015 | april 2016
 • Verslag activiteiten 2014 | maart 2015
 • Verslag activiteiten 2013 | februari 2014
 • Verslag activiteiten 2012 | maart 2013
 • Verslag activiteiten 2011 | maart 2012 
 • Verslag activiteiten 2010 | maart 2011

De ontwikkeling van een visie op toekomstige ontwikkelingen van Groenekan en omgeving


Bestemmingplannen
 • Reactie Voorontwerp Bestemmingsplan Groenekan | augustus 2004
 • Voorlopige reactie Voorontwerp Bestemmingsplan Groenekan | juni 2009

Beheer bos Voordaan

'Groen en Rust' in Groenekan

Ongetwijfeld heeft u inmiddels al veel gehoord over de problematiek ten aanzien van de ontwikkeling van een nieuw landgoed in ons dorp. De mogelijke procedures rondom de aanleg en wat er wel of niet toegestaan is aan bebouwing en activiteiten zijn complex. De onduidelijkheid die hierdoor ontstaan is heeft geleid tot grote bezorgdheid onder inwoners van Groenekan.

Het Groenekans Landschap is zich er van bewust dat het u tot dusver weinig helderheid heeft verschaft ten aanzien van haar standpunt binnen deze materie. Inmiddels hebben we ons standpunt bepaald. Dit vloeit voort uit de doelstellingen zoals ze geformuleerd zijn in onze statuten. Daaruit volgt ons streven: ‘Groen en Rust’, dat wil zeggen, we bewaken het groen en het gebruik van grondgebied in en om Groenekan.

        
- Standpunt en onderbouwing | februari 2018
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen | feb 2018
- Overeenkomst Natuur & Landschap | februari 2018

12-11-2018
Wie is het Groenekans Landschap en waar staan wij voor?


Meer informatie: klik hier

Online Museum De Bilt
Op 30 augustus 2018 was er een succesvolle start van het Online Museum De Bilt. 

Het Online Museum De Bilt geeft informatie over en beelden van de geschiedenis van de zes kernen van de gemeente De Bilt. Digitaal worden beelden en archiefstukken van lokale en bovenlokale betekenis weergegeven en toegelicht. Van Prehistorie tot heden.
 


Voor meer informatie: klik hier 
---------------------

Beeld bepalende boom schoolplein Nijepoort te Groenekan

Het Groenekans Landschap verzoekt de gemeente om beschermde maatregelen te treffen voor beeldbepalende boom schoolplein Nijepoort. 
 


- Brief aan College en raadsleden (19-5-2018)
 

Bestemmingsplan Veldlaan 1

Het Groenekans Landschap heeft op 26 april 2018 aan College en raadsleden haar zienswijze bekend gemaakt. 

---------------------

 

- Brief aan College en raadsleden (26-4-2018)

Beukenburgerpad 

Dicht bij huis wandelen over boerenland en landgoederen is iets wat de Groenekanner graag doet. Ook in Utrecht was daar een grote behoefte aan, met name in de nieuwbouw van Voordorp. 

Landschap Erfgoed Utrecht realiseert dit door op diverse plaatsen in de provincie Utrecht zogenaamde ‘Klompenpaden’ te ontwikkelen: historische rondwandelingen in het buitengebied. Inmiddels zijn er 44 van deze bijzondere wandelroutes in de provincies Utrecht en Gelderland uitgezet.

Mede door de inzet van het Groenekans Landschap is het Landschap Erfgoed Utrecht gelukt een nieuw klompenpad te ontwikkelen in het buitengebied van de gemeenten Utrecht en De Bilt. Het pad loopt echter hoofdzakelijk op Groenekans grondgebied. Naast het Groenekans landschap werkten diverse financiers, grondeigenaren en vrijwilligers organisaties mee aan de tot stand komen van het Beukenburgerpad.

Speciale dank aan Hanneke Vroom en Frits Jansen voor hun tijd en inzet. 

---------------------

Wilgen knotten 2013

In januari p zaterdag zijn de knotwilgen langs de Koningin Wilhelminaweg weer door een groepje enthousiaste Groenekanners onder de bezielende leiding van Frits Jansen, met behulp van kettingzagen en een hakselaar van Copijn, onder winterse omstandigheden gekortwiekt.

Groenekanners die ons graag willen helpen bij dit soort werkzaamheden kunnen zich aanmelden bij Thijs Pons op het volgende e-mailadres: info@groenekanslandschap.nl

---------------------

 

De Groene Pan

Op zaterdag 15 september 2012 werd, tijdens een speciaal preuvenemint op de biologische tuinderij 'n Groene Kans, het eerste exemplaar van "De Groene Pan" uitgereikt aan onze Groenekanse aanschuifkok Ted van der Ham. In dit door Groenekanners samengestelde kookboek vormen vergeten en onbekende groenten het hoofdbestandeel van de recepten. Tijdens het goed bezochte preuvenemint werd onder het genot van een glas wijn genoten van enkele ter plekke bereide culinaire hoogstandjes.  

 • Recept: Gorgonzola - appel quiche | Antoinette van Laar
 • Het kookboek is te bestellen* bij Thijs Pons | info@groenekanslandschap.nl
                *verkoopprijs: 20,00 euro

---------------------


 

Westelijk buitengebied De Bilt/Groenekan-oost

De gemeente heeft in het kader van de Structuurvisie 2030 verontrustende plannen ten aanzien van de driehoek die ligt tussen de spoorlijn Utrecht-Amersfoort,  de waterzuivering,  Biltse Rading en Voordorpsedijk.

Zo zijn er plannen voor het landelijk KNLTB-tenniscentrum met kantoren, sporthal en 20 buitenbanen vlakbij de waterzuivering. Dit zou ten koste gaan van een groot deel (ongeveer 7 hectare)  van het weidegebied aansluitend aan de ecologische hoofdstructuur.

Daarnaast wil de gemeente  een sportcomplex met zwembad annex zalencentrumvlak bij tennispark FAK. Ook hier zou natuur moeten verdwijnen. Kortom: een aanslag op het groen van Groenekan.

 • Persbericht: Geen Nationaal Tenniscentrum in De Bilt | januari 2013
 • Brief t.a.v. sportcomplex met zwembad annex zalencentrum | mei 2012

---------------------

 

De Bij & Wij

Het Groenekans Landschap neemt deel aan de stichting De Bij & Wij. Deze stelt zich ten doel de levensvoorwaarden voor bijen in Groenekan en omgeving te verbeteren. De aandacht is vooral gericht op de honingbij, maar ook naar wilde bijen en hommels gaat de zorg uit.

Het Groenekans Landschap heeft de stichting geadviseerd en geassisteerd bij het planten van bijvriendelijke boompjes in bos Voordaan. Daarnaast zijn er appelbomen geplent in de tuin van de heer Vos aan de Groenekanseweg. Ten slotte heeft het Groenekans Landschap een rol van penvoerder op zich genomen bij de subsidieaanvraag.


 

---------------------

 

Nestkasten

Op initiatief van Groenekanner Karst Kooistra zijn er in en om het dorp nestkasten opgehangen. Het Groenekans Landschap heeft daar een financële bijdrage aan geleverd omdat er ook kastjes in de Boshoek hangen. Vooral de mezen maken er graag gebruik van.

 • Vierklank: Meer vogels in Groenekan | Maart 2011 
---------------------
 
 
Klompenpaden

Klompenpaden zijn rndwandelingen in een agrarisch cultureellandschap. Ze voeren waar mogelijk over historische paden en bieden de wandelaar een combinatie van natuur- cultuurhistorie.

Landschap Erfgoed Utrecht is bezig met het ontwikkelen van het zogenaamde Beukenburgse Pad. Het Groenekans Landschap is hier ook bij betrokken. Over de route verschijnt een brochure. Daarnaast wordt er een app voor de mobiele telefoon ontwikkeld met allerlei wetenswaardigheden.---------------------
 
 

Buitengebied Maartensdijk

Het Groenekans Landschap heeft zich lang en intensief  ingezet ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012.

Uiteindelijk lag dit afgelopen  voorjaar (2012) ter inzage. Daarop hebben we gereageerd met een brief waarin allerlei opmerkingen en suggesties ten aanzien van wijzigingen van het oude bestemmingsplan.

De wijzigingen weken af van onze randvoorwaarden ten aanzien van natuur-en cultuurhistorische waarden, openheid van het gebied en bestemmingsplan-wijzigingen die intensievere bebouwing mogelijk maken.

 • Reactie ontwerp Buitengebied Maartensdijk | oktober 2013
 • Reactie voorontwerp Buitengebied Maartensdijk | juli 2012
--------------------- 

Bisschopswetering

Onlangs heeft de gemeente een subsidie van 1000 euro toegekend voor ons ‘Project Bisschopswetering’. Met dit project willen we landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken  van de Groenekanseweg en de Ruigenhoeksedijk- (die samen ooit de in de dertiende eeuw aangelegde Bisschopswetering vormden) terugbrengen. We vinden dat de weg nu lijdt aan verrommeling en dat de kwaliteit en kwantiteit van de begroeiing te wensen over laten.

Ook is van de oorspronkelijke wetering, de watergang naast de weg, nog maar weinig over. Het geld voor dit project zal onder andere aan nieuwe beplanting besteed worden.

 • Voorstel herstel Bisschopswetering  | januari 2013

-----

Het sluisje in de Bisschopswetering langs de Groenekanseweg werd in 1994 verplaats. Het stond eerst vlak bij de spoorwegovergang. In het artikel dat in de Vierklank van 25 maart 2009 is verschenen "
Kern met pit restaureert weer sluisje" leest u meer over de geschiedenis.

---------------------

Larenstein

Het Groenekans Landschap volgt de ontwikkelingen rond het industrieterrein Larenstein zeer kritisch.

Onze wens is om de groene buffer tussen het terrein en de Groenekanseweg sterk te houden. We hebben een voorstel gedaan ten aanzien van de invulling van het benzinestation om de kap van 61 bomen aan de oostzijde van deze strook te voorkomen.

Onze bezwaarschriften en een verzoek om een voorlopige voorziening werden helaas door de gemeente niet -ontvankelijk verklaard.

 • Verzoek voorlopige voorziening | augustus 2012
 • Uitspraak Gemeente De Bilt | oktober 2012

---------------------

Fort Ruigenhoek

Staatsbosbeheer wil in de kwetsbare natuur ten noorden van fort Ruigenhoek wandelpaden met dammen en een vaarduiker aanleggen.

Het Groenekans Landschap heeft een bezwaarschrift ingediend en toegelicht door te benadrukken dat de inschatting van SBB dat de paden weinig gebruikt zullen worden onjuist is. De paden liggen immers in een druk recreatiegebied.

Het bezwaarschrift heeft gewerkt ! De gemeente De Bilt heeft zich genoodzaakt gezien de vergunning aan SBB in te trekken, ook voor het natuurreservaat de Gagel. De Adviescommissie vond dat het niet overeenkwam met het bestemmingsplan, hetgeen overigens ontkend wordt door de gemeente, en dat er een ontheffing Flora- en Faunawet aangevraagd had moeten worden.

Het Groenekans Landschap zal de vervolgstappen van SBB blijven volgen.

---------------------


 
De oude wilgen langs de Koningin Wilhelminaweg worden periodiek geknot door de vrijwilligers van het Groenekans Landschap. Na het knotten is het in 2010 gerestaureerde sluisje goed te zien. 
In juni 2009 werd het sluisje langs de Groenekanseweg gerestaureerd (zie hieronder). Het gereedkomen daarvan werd aangegrepen als aanzet voor het 35e jubileum. Een jubileumjaar dat werd afgerond met een inspirerende lezing van Maarten van Rossem.
              
De Hoogekampse Plas is ooit gegraven voor zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A27. Later is er afval gestort en is er bagger uit het Amsterdam-Rijnkanaal ingebracht. Recent is de plas onder beheer gekomen van het Utrechts Landschap en wordt nu ondieper gemaakt met licht vervuild slib. De verwachting is dat de afdekking van de stort met relatief schone grond en het op diepte houden van een deel van de plas zullen bijdragen aan het voorkomen van een overmatige belasting van het oppervlaktewater van de plas met fosfaat. Daarmee wordt algenbloei voorkomen. De hele operatie gaat wel een tijdje duren (circa 5 jaar), en dan zal er enige verstoring optreden. 
Onze conclusie is echter dat de condities gunstig zijn om als eindproduct een plas met redelijk goede waterkwaliteit over te houden waar het de fosfaatbelasting betreft. De verwachting is ook dat er door de diversificatie van leefgebieden nog meer verschillende vogelsoorten op en om de plas te zien zullen zijn dan nu al het geval is.