Historie

 
 De zuidrand van de Boshoek  
   De aankoop van dit terrein was aanleiding voor de oprichting van Het Groenekans Landschap    
De geschiedenis van de stichting Het Groenekans Landschap
 
Het Groenekans Landschap is opgericht naar aanleiding van ongerustheid over de bestemming van het voormalige terrein van de korfbalvereniging. Een aantal Groenekanners heeft toen besloten een stichting op te richten om het terrein aan te kopen om zo bebouwing te voorkomen. Op 5 maart 1974 was de stichting Het Groenekans Landschap een feit. Het terrein, bekend als de Boshoek, is toen ingericht en beplant en het is nog steeds een populair wandelgebied dat aansluit bij het opgaande bos van landgoed Voordaan. Uiteraard werden de doelstellingen van Het Groenekans Landschap breder geformuleerd dan alleen bescherming van de Boshoek. Het behoud van het landelijke karakter van Groenekan en omgeving, bescherming en versterking van landschap en natuur, en bevordering van recreatieve voorzieningen waren daarbij de belangrijkste. En dat zijn ze nog steeds. Wim van Petersen was voorzitter van het eerste uur en is dat toen voor een lange periode (1974 – 1995) geweest.
 
Er zijn later meer terreinen verworven: het voormalige rioolzuiveringsterrein gelegen aan de oostzijde van Bos Voordaan en aansluitend bij De Boshoek (1986), en het zuidelijke gedeelte van het voormalige korfbalveld ten oosten van de Lindelaan dat vrij kwam toen de vereniging opgeheven werd (1994). De doelstelling bij het beheer van deze terreinen is een leefomgeving voor planten en dieren te creëren die elders in de omgeving weinig meer gevonden wordt. De Boshoek heeft een afwisselend open en gesloten begroeiing gekregen met een beperkt aantal hoger opgroeiende bomen. Dit biedt zo een contrast met het gesloten hoogopgaande bos van Voordaan; er leven dan ook andere vogels. Het gebied is opengesteld voor ieder die ervan wil genieten. Het voormalige rioolzuiveringsterrein is beplant met voornamelijk lager blijvende struiken en bomen die kort gehouden worden.
Dit vormt een geleidelijke overgang tussen het hoge bos van Voordaan met het omringende weiland. Het gebied is afgesloten om zo een rustplaats voor schuwere dieren te garanderen. Het voormalige korfbalterrein aan de Lindelaan wordt wat meer open gehouden om zo ook ruigten te creëren waar vooral allerlei soorten insecten zich thuis voelen die weer tot voedsel van andere fauna kunnen dienen.
 
 
Naast het verwerven, inrichten en onderhouden van deze terreinen zette Het Groenekans landschap zich ook in voor andere aspecten van bescherming van landschap en milieu. Zo is vanuit de stichting sterk aangedrongen op een oplossing van de problemen ontstaan door het zogenaamde stinkgat. Dat is nu bekend als de Hoogekampse Plas, gegraven voor zandwinning bij de aanleg van de A27. De bedoeling was de plas te vullen met sloopafval en weer af te dekken met de aan de kant geschoven toplaag. Er zat echter ook gips tussen het afval. In de zuurstofloze condities op de bodem van de plas kwam daar zwavelwaterstof uit vrij dat een karakteristieke stank van rotte eieren oplevert, vandaar de naam “stinkgat”. De bodem is uiteindelijk afgedekt en is tot rust gekomen en is nu o.a. een belangrijke pleisterplaats voor trekvogels. De plas is inmiddels eigendom van het Utrechts Landschap. Het is de bedoeling het noordelijke gedeelte van de plas ondieper te maken met ook een aantal eilanden om zo de natuurwaarden te verhogen. Hiervoor wordt baggerslib gebruikt met zo weinig mogelijk verontreiniging. We houden de boel in de gaten!
 
Tijdens het voorzitterschap van Gerard Ekelenkamp (1995-2001) hebben we ons o.a. sterk gemaakt voor de restauratie van de molen Geesina. De financiering was rond en de provinciale molenstichting ging aan de slag. Maar tijdens de werkzaamheden bleken er financiële problemen te zijn bij de stichting en werd hij uiteindelijk opgeheven. Het beeld is bekend, de ontwiekte romp staat te wachten tot de werkzaamheden hervat worden. Het Utrechts Landschap heeft de Utrechte molens, waaronder de Geesina, overgenomen en zal voor de verdere restauratie zorgen. De molen blijkt er echter slechter aan toe dan aanvankelijk gedacht en het gaat meer kosten. We houden de boel in de gaten!
 
Het beheer van bos Voordaan heeft ook altijd een prominente plaats gehad op de agenda van het Groenekans Landschap. We zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van een beheerplan voor het bos toen het nog viel onder de gemeente Maartensdijk (2000). Een goed gedocumenteerd stuk, waarin afscheid genomen werd van een beleid waarbij verjongingsgaten in het kronendak gemaakt werden. Bij de uitvoering na de overgang naar de gemeente De Bilt ontstonden problemen waardoor het een tijd lang grotendeels stil gelegen heeft.
Wij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een beheervisie (2007) en een daarop gebaseerd nieuw beheerplan (2009). Wij zullen ook betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Toen Rombout van Zwetselaar (2001-2006) aantrad als voorzitter is het werkterrein van Het Groenekans Landschap breder gemaakt. Door vertegenwoordigers van andere belangengroepen bij het werk van de stichting te betrekken gingen we ons naast landschap en natuur ook inzetten voor geluidshinder, verkeersveiligheid en cultuurmonumenten. Ook werd meer nadrukkelijk de Groenekanse bevolking geraadpleegd over ideeën voor toekomstige ontwikkelingen op de gebieden waar de stichting zich mee bezighield. Het was ook de tijd van de samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het bleek niet eenvoudig om bij de verwezenlijking van onze ideeën het nieuwe gemeentelijke apparaat op één lijn te krijgen. De gemeente heeft nu een eigen systeem van wijk- en dorpsraden opgezet om contact met de lokale bevolking te houden. Een brede doelstelling paste toen niet meer omdat de Groenekanse dorpsraad in belangrijke mate die rol vervult.
 
Inmiddels was Frits Jansen (2007-heden) aangetreden als voorzitter, en we hanteren nu weer de originele doelstellingen over natuur en landschap in en rondom Groenekan. Om ook binnen de bebouwde kom het beleid van de gemeente kritisch te kunnen volgen en desnoods te corrigeren middels formele procedures, bleek het nodig te zijn de statuten te herzien (zie elders op deze site). Dat die procedures soms nodig zijn en hun vruchten kunnen afwerpen, is nog recent gebleken bij de onzalige plannen met het zorgcentrum in Beukenburgh.