Kernwaarden

 

 

Het Groenekans Landschap beheert

In 1974 is de Boshoek naast van bos Voordaan aangekocht en aangelegd. Hiermee was de oprichting van het Groenekans Landschap een feit en is bos Voordaan verrijkt met een ecologisch waardevol en voor iedereen toegankelijk terrein, gekenmerkt door een grote diversiteit aan beplanting. Later zijn meer terreinen verworven. Het voormalige rioolwaterzuiverings-terrein wordt beheerd als overgangsgebied tussen het hoogopgaande bos Voordaan en de weilanden. De struiken en bomen worden daarom zo nu en dan gesnoeid om dat karakter te bewaren. Het voormalige korfbalveld aan de Lindelaan heeft een open structuur om vooral insecten een kans te geven. Beide terreinen zijn niet opengesteld.

Strategische grondaankopen blijven een middel, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Door een afgestemd beheer leveren we een ijdrage aan een goede leefomgeving voor veel soorten planten, vlinders en vogels, zodat daar in Groenekan van kan worden genoten.

 


 

Het Groenekans Landschap informeert

Over de natuur valt veel te vertellen. Dat doen we graag: Bijvoorbeeld door lezingen of excursies door onze en andere natuurgebieden. Ter lering en vermaak,  maar vooral omdat het van belang is dat veel mensen, ook jonge, een gevoel en respect krijgen voor de natuur. Kennis leidt onder andere tot begrip voor noodzaak van bepaalde ingrepen zoals snoeien en rooien.

Wij informeren donateurs en bevolking met nieuwsbrieven en zorgen voor pulicaties in de locale kranten. Ook onze website geeft up to date informatie over allerhande zaken, die voor bewoners van belang zijn.

 

 

                            

Het Groenekans Landschap bewaakt

Vaak komen wij in het geweer voor een karakteristiek stuk Groenekan, zoals het  instand houden van open zichtlijnen in het landschap naar de Nieuwe Wetering of richting Utrecht. 
Andere bemoeienissen van ons waren en zijn bijvoorbeeld het “Stinkgat”,de verkoop van het Huize Voordaan, de ontwikkelingen rond Beukenburg, de aanleg van nieuwe landgoederen, renovatie van de Groenekanseweg en de handhaving van de rode contour.

Gemeentelijke of provinciale plannen waarborgen noiet zonder meer, dat Groenekan zo kan blijven als wij dat graag zien. Dan houdt het Groenekans Landschap de vinger aan de pols. Door nota's door te spitten en te bekritiseren of aan te vullen, door overleg met de gemeente en stelling te nemen. De afffaire rond de geplande zorgflat Beukenburg midden in de ecologische hoofdstructuur is hier een voorbeeld van. Dankzij onze donateurs konden wij hier een juridische adviseur in de arm nemen.
Wij fungeren niet zozeer als actiegroep, maar juist als serieuze gesprekspartner, waar waar een oor voor is  vanwege onze deskundigheid, betrokkenheid en bereidheid om met alternatieve oplossingen te komen.

Actuele voorbeelden van onze inzet zijn de ontwikkelingen rond de Hoogekampse plas, de restauratie van molen Geesina, de ontwikkelingen rond Larenstein en bijdragen aan de beheervisie van bos Voordaan. 
 


Het Groenekans Landschap adviseert

Gevraagd en ongevraagd adviseert het Groenekans Landschap de gemeentelijke- en provinciale overheden en de dorpsraad.

Onze deskundigheid beperkt zich daarbij niet tot het terrein van de ecologie. Ook kennis in zake historie, ruimtelijke ordening en agrarische problematiek leidt tot waardevolle adviezen.

Over groenbeheer rond de landgoederen Voordaan en Beukenburg, de renovatie van de Groenekanseweg en bestemmingsplannen winnen gemeente en dorpsraad advies in bij het Groenekans Landschap. Advies dat wij graag geven, omdat het belangrijke en gevoelige onderwerpen betreft. Regelmatig vindt overleg plaats met bevriende organisaties zoals het Utrechts Landschap, de stichting Natuur en Milieu Utrecht, IVN de Bilt en de Stichting Behoud Noorderpark.

Maar naast onze deskundigheid telt ook de hoeveelheid mensen die ons ondersteunt. Door onze vele donateurs hebben wij met onze opvattingen een sterke achterban. Voelt u zich aangesproken door onze doelstellingen en de manier waarop wij die nastreven dan kunt u zich met het aanmeldingsformulier opgeven als donateur van Stichting Groenekans Landschap.


Het Groenekans Landschap onderhoudt

Ons woon- en leefgebied met de bijzondere combinatie van open en gesloten landschap, weiland, park en bosgebied geeft Groenekan en omgeving haar specifieke karakter.

Op het oude terrein van de Waterzuivering wordt een overgangsgebied met lagere begroeiing in stand gehouden voor verbetering van de habitat voor plant en dier. Het terrein aan de Lindenlaan, maar ook objecten als de 'geschonken banken' aan de Versteeglaanen Grothelaan, vragen om regelmatig onderhoud. 

Dankzij de aankoop door het Groenekans Landschap konden diverse sluisjes en schurjes gerenoveerd en op de Monumentenlijst geplaatst worden. Historische en gezichtsbepalende elementen in Groenekan blijven zo voor verval behoed. De laatste actie in een inmiddels lange reeks was het opnieuw hestellen van het schutje aan de Koningin Wilhelminaweg in 2009.