Over ons

Het Groenekans Landschap staat voor “Groen en Rust” in Groenekan.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Het Groenekans Landschap met een bijzondere natuur- en cultuurhistorische doelstelling en hebben natuurgronden in eigendom in Groenekan. Het Groenekans Landschap doet er alles aan om de kwaliteit van de leefomgeving in ons mooie dorp te behouden. Daarbij staat het verbeteren van landschappelijke en ecologische elementen centraal. Ons credo is “Groen en Rust” in de ruimste zin van het woord en dit dragen wij uit aan alle betrokkenen. Ook de jeugd wordt tijdens de jaarlijkse “boomplantdag” niet vergeten.

Hoe zijn wij ontstaan?

De aanleiding voor de oprichting van het Groenekans Landschap was onrust over de bestemming van het voormalige terrein van de korfbalvereniging, de huidige Boshoek.  Een aantal Groenekanners besloot  toen een stichting op te richten om het terrein aan te kopen en zo bebouwing te voorkomen. Op 5 maart 1974 was de Stichting Het Groenekans Landschap een feit. 

Geleidelijk aan werden er meer terreinen verworven. In 1986 was dat het voormalige rioolzuiveringsterrein, gelegen naast de Boshoek en in 1994 het zuidelijke gedeelte van het voormalige korfbalveld aan de westelijke kant van de Lindelaan dat vrij kwam toen de vereniging opgeheven werd. De doelstelling bij het beheer van deze terreinen is een leefomgeving voor planten en dieren te creëren die elders in de omgeving weinig meer gevonden wordt. De Boshoek heeft een afwisselend open en gesloten begroeiing gekregen met een beperkt aantal hoger opgroeiende bomen. Dit biedt zo een contrast met het meer gesloten hoogopgaande bos van Voordaan; er leven dan ook andere vogels. Het gebied is opengesteld voor ieder die ervan wil genieten. Het voormalig rioolzuiveringsterrein is afgesloten voor het publiek om zo een rustplaats voor schuwe dieren te garanderen. Dit geldt ook voor het terrein aan de Lindenlaan en op beide terreinen bevindt zich inmiddels een dassenburcht. De laatste aanwinst (2017) is een terrein aan de Lindenlaan. Een deel van deze grond wordt weer natuur en vormt zo een uitbreiding van ons gebied achter de tennisbanen. 

Wat is onze kennis als stichting en waar staan wij?

Gedurende ons 46-jarige bestaan hebben we een ruime expertise opgebouwd op het ingewikkelde gebied van de ruimtelijke ordening. Een voorbeeld hiervan was de problematiek ten aanzien van verpleeghuis Beukenburg. Door onze inzet werden de plannen om hier woningen te bouwen verhinderd en werd het gebied terug gegeven aan de natuur. Het Groenekans Landschap heeft verder in tal van onderzoeken en projecten geparticipeerd. Voorbeelden hiervan zijn: Vitaal Platteland, de ontwikkeling van Larenstein, molen Geesina, plan de Bilt West, de A27, beheer bos Voordaan en de Hoogekampse Plas. Dit alles gebeurde in samenwerking met de gemeente die als regievoerder optrad.

Wat signaleren wij?

In 2008 werd in samenwerking met diverse partijen en onder regie van de gemeente de ‘Visie op Groenekan’ opgesteld. Er werd om onder andere ‘groen en rust’ te garanderen een omgevingsplan opgesteld, het soort plan dat binnenkort voor elk gebied een vereiste wordt. De regelgeving rond dit plan is tamelijk complex en wordt er met de jaren niet eenvoudiger op. Tegelijk maakt(e) de gemeente een terugtrekkende beweging wat betreft de handhaving van en regie over deze toekomstvisie.  Het Groenekans Landschap hoopt toch op een vorm van regie.

Waar richten wij ons op?

De rode draad in ons beleid is de Bisschopswetering, het historische waterlint dat van oost naar west loopt door ons dorp, van Larenstein tot aan zwembad de Kikker. We volgen en bewaken alle projecten en ontwikkelingen aan of bij de Bisschopswetering. Dat zijn nu (2020) de volgende:

 • Het Noorderpark.
 • De A27 en de onderdoorgang.
 • De nieuwbouw Veldlaan nr 1.
 • De Hoogekampse plas.
 • De groene buffer van Larenstein.
 • De ontwikkelingen rond Huize Voordaan.
 • De ontwikkelingen rond de hockeyclub.
 • Plannen voor zonnepaneelvelden.
 • De gemeentelijke plannen voor woningbouw.
 • Aanvraag monumentenstatus voor het ‘kleine bosje’ (naast de vijver, tussen Vijver- en Kastanjelaan.
 • Het beheer van het groen in ons dorp en onze eigen terreinen.

Het bestuur van het Groenekans Landschap bestaat uit: Frans de Graaf, Hanneke Vroon, Frits Jansen, Marijke Heezen, Jan Hilbert, Mark Stafleu en Laurens Huisman. Adviseurs van de stichting zijn o.a. Marc de Wild, Thijs Pons, Jørn Copijn, Nicole van Buren en Jurre Jansens van Gellicum.

De statuten van het Groenekans Landschap zijn hier in te zien.
Onze Privacy verklaring kan hier worden ingezien.