Zonnepanelen in het landschap, ons standpunt

doorLaurens Huisman

Zonnepanelen in het landschap, ons standpunt

19 februari 2022

Ongetwijfeld heeft u gehoord dat er momenteel veel te doen is over plannen voor de aanleg van zonnevelden in en bij Groenekan.  Binnen ons bestuur is er stevig gediscussieerd over voor of tegen, over bedreigingen of kansen door deze ontwikkelingen. Na veel discussie zijn we uiteindelijk als bestuur tot een gezamenlijk standpunt gekomen, zoals hieronder verwoord:


Als stichting Groenekans Landschap zetten we ons in voor de natuur, landschap en cultuurhistorie in en rond Groenekan. We streven er naar de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en om de landschappelijke en ecologische elementen er van te verbeteren.

We zijn ons daarbij bewust van actuele en reële maatschappelijke opgaven als woningbouw en klimaatadaptatie. Ontwikkelingen en initiatieven op dat vlak die onze doelstelling niet schaden, treden we open tegemoet, zeker wanneer ze de kwaliteit van natuur en omgeving ook deels versterken. Met deze positief kritische opstelling beziet het Groenekans Landschap de recente ideeën voor de energietransitie zoals zonnepanelen als volgt.

Visie energietransitie Groenekans Landschap:
• Inpassing van windmolens of zonnepanelen kan niet los worden gezien van andere ruimtelijke vragen zoals natuurontwikkeling, landgebruik en woningbouw. De afweging hoort thuis in de Omgevingsvisie.
• De omgeving van Groenekan, ingeklemd tussen infrastructuur en bebouwing, is kwetsbaar. Flora, fauna en landschap zijn er van hoge waarde voor de regio en lenen zich primair voor andere maatschappelijke wensen zoals ecologisch verantwoord agrarisch grondgebruik en voor bosaanleg (nationale Bossenstrategie).
• Zonnepanelen horen allereerst op daken. Omzetting van agrarische gebieden in zonnevelden kan een mogelijke oplossing zijn indien op landelijk, respectievelijk regionaal en lokaal niveau geen andere keuzes mogelijk zijn.
• Die omzetting kan alleen daar waar geen hoge ecologische en landschappelijke waarden in het geding zijn.

Onze voorwaarden

  1. Hoofdzaak voor het Groenekans Landschap is dat storende zichtelementen in het landschap ( zoals o.a. de A27 ) door herinrichting van open landschap met onder andere nieuwe aanplant zoveel mogelijk dienen te worden gecamoufleerd. Reeds bestaande waardevolle natuurelementen moeten in het plan ingepast en duurzaam behouden worden.
  2. De ecologische zones in het gebied van het project dienen te worden gerespecteerd en zo nodig te worden geoptimaliseerd. Op basis van nadere analyse zal moeten worden vastgesteld dat inrichting met o.a. zonnepanelen t.o.v. open weidegebied geen nadelige effecten zal hebben op aanwezige fauna verbindingen.
  3. De bodemkwaliteit moet na inrichting van het gebied minimaal gelijk blijven en bij voorkeur nog vooruitgaan. Dit geldt zowel voor de korte als de langere termijn. Monitoring is daarbij van belang.
  4. Bij de aanleg van de zonneweide moeten nieuwe en waardevolle natuurelementen gecreëerd worden die zorgen voor een verrijking van de flora en fauna en een verhoogde biodiversiteit.
  5. De veiligheid, gecontroleerde toegankelijkheid of bescherming van het zonnevelden project/gebied dient uitsluitend plaats te vinden door natuurlijke barrières. Open water en aanplant zijn de daarvoor aangewezen elementen. Hekken zijn niet toegestaan, verbreding van sloten verdient aanbeveling. Dit voor alle fauna aspecten.
  6. Er moet een lange termijn beheerplan zijn waarin ecologisch beheer van de waardevolle elementen binnen de invloed zone van de zonneweide centraal staat. Monitoring van flora en fauna zijn daarbij de hoofd thema’s.
  7. Jaarlijks is voor beheer en omgevingsontwikkelingen structureel overleg noodzakelijk met de eigenaren van aangrenzende percelen. Deze afspraken dienen juridisch te zijn verankerd in overeenkomsten.

Op basis van bovenstaande voorwaarden is het Groenekans Landschap bereid een positieve grondhouding aan te nemen bij het gehele vergunningstraject.

Rood gearceerd zijn gronden in eigendom van Stichting Groenekans Landschap

Mocht u geïnteresseerd zijn: maandag 21 februari organiseert de Vereniging Groenekan een politieke bijeenkomst in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daar zal ook het onderwerp zonnevelden aan bod komen.

Verder is er op zaterdag 12 maart tussen 11.00 en 17.00 uur een inloopdag in de Groene Daan. Er is dan de gelegenheid het ontwerp te zien en aan de initiatiefnemers vragen te stellen, onder andere over de participatiemogelijkheden.

Over de auteur

Laurens Huisman administrator

1 reactie tot nu toe

Jorn en Lia CopijnGeplaatst op11:52 am - mei 25, 2023

Beste mensen van het Groenekans Landschap,
bij het maken van de zonneweidevoordaan is meer groen nodig om de zonnepanelen in te kaderen, het voorstel dat er nu ligt is te minimaal, dus STEVIGER GROENE inkadering!

Geef een reactie