Zonnepanelen in het landschap, ons standpunt

doorLaurens Huisman

Zonnepanelen in het landschap, ons standpunt

1 oktober 2021

Ongetwijfeld heeft u gehoord dat er momenteel veel te doen is over plannen voor de aanleg van zonnevelden in en bij Groenekan.  Binnen ons bestuur is er stevig gediscussieerd over voor of tegen, over bedreigingen of kansen door deze ontwikkelingen. Na veel discussie zijn we uiteindelijk als bestuur tot een gezamenlijk standpunt gekomen, zoals hieronder verwoord:


Als stichting Groenekans Landschap zetten we ons in voor de natuur, landschap en cultuurhistorie in en rond Groenekan. We streven er naar de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en om de landschappelijke en ecologische elementen er van te verbeteren.

We zijn ons daarbij bewust van actuele en reële maatschappelijke opgaven als woningbouw en klimaatadaptatie. Ontwikkelingen en initiatieven op dat vlak die onze doelstelling niet schaden, treden we open tegemoet, zeker wanneer ze de kwaliteit van natuur en omgeving ook deels versterken. Met deze positief kritische opstelling beziet het Groenekans Landschap de recente ideeën voor de energietransitie zoals zonnepanelen als volgt.

Visie energietransitie Groenekans Landschap:
• Inpassing van windmolens of zonnepanelen kan niet los worden gezien van andere ruimtelijke vragen zoals natuurontwikkeling, landgebruik en woningbouw. De afweging hoort thuis in de Omgevingsvisie.
• De omgeving van Groenekan, ingeklemd tussen infrastructuur en bebouwing, is kwetsbaar. Flora, fauna en landschap zijn er van hoge waarde voor de regio en lenen zich primair voor andere maatschappelijke wensen zoals ecologisch verantwoord agrarisch grondgebruik en voor bosaanleg (nationale Bossenstrategie).
• Zonnepanelen horen allereerst op daken. Omzetting van agrarische gebieden in zonnevelden kan een mogelijke oplossing zijn indien op landelijk, respectievelijk regionaal en lokaal niveau geen andere keuzes mogelijk zijn.
• Die omzetting kan alleen daar waar geen hoge ecologische en landschappelijke waarden in het geding zijn.

Randvoorwaarden voor inpassing van zonnepanelen op een bepaald perceel:
• Inpassing vindt plaats op basis van een landschapsontwerp.
• De impact van benodigde infrastructuur en bereikbaarheid van het perceel en van beheersvoorzieningen zijn bij besluitvorming meegenomen.
• Zichtlijnen die maatgevend zijn voor herkenning van het cultuurlandschap blijven behouden.
• Er treedt geen vervolgschade op aan aangrenzende gebieden.
• Verlies van ecologische waarden wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door toevoeging van nieuwe ecologische of landschappelijke waarden.
• Zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk wordt beschreven wat de aard, impact en duur is van de exploitatie van een zonneveld en wat verplichtingen zijn voor herstel en gebruik van de gronden na afloop van de exploitatie.

Recente initiatieven in ons werkgebied:
In de zomer van 2021 werden twee initiatieven voor zonnevelden in Groenekan aangekondigd.

1. Een eerste verkenning door LC Energy van een zonneveld tussen Veldlaan en Beukenburg (tot aan de Nieuwe Wetering). Het Groenekans Landschap is absoluut tegenstander van een zonneveld op deze locaties, die van grote ecologische en landschappelijke waarde is. Het gebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur en cruciale noord-zuid corridor, is een rijk gebied voor de fauna en een kwetsbaar waterwingebied.
2. Een initiatief van BENG! en BHM-solar voor een zonneveld tussen de Lindenlaan en de A27. Dit gebied kent de kwaliteiten van het open cultuurlandschap, gedomineerd door lange percelen vanaf middeleeuwse ontginningsassen (Groenekanseweg en Nieuwe Wetering). De landschappelijke kwaliteiten vragen een zorgvuldige inpassing. Het Groenekans Landschap zal dat inbrengen bij een eventuele uitwerking van de plannen.

Als u meer wilt weten: 25 oktober a.s. zullen de initiatiefnemers BENG! en BHM Solar in de Groene Daan een uitleg komen geven over hun plannen t.a.v. het perceel achter de  Groenekanseweg nr. 35.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de auteur

Laurens Huisman administrator

Geef een reactie