Zienswijze Larenstein

door

Zienswijze Larenstein

Het Groenekans Landschap heeft in 2008 zitting gehad in de Klankbordgroep Larenstein om het terrein van het voormalige MOB complex van defensie te wijzigen voor gebruik. Voor het college bood dat destijds de mogelijkheid om bedrijven te verplaatsen uit de dorpskern en voor het Groenekans Landschap de kans om deze smalle ecologische zone te versterken met een grotere natuurstrook.

De discussies met de belanghebbenden in 2008 richtten zich allen op de natuur en de groene buffer van het gebied. Er werd overeenstemming bereikt met alle partijen die belangrijke aspecten verankerd wilden zien in overeenkomsten.
Toen ooit defensie het terrein ter beschikking kreeg gold de verplichting om na de beƫindiging van de defensietaken het gebied terug te geven aan de natuur. De erfdienstbaarheden die op het gebied rustten, moesten worden opgeheven, wat pas mogelijk was als toekomstige ontwikkelingen in wet en regelgeving verankerd zouden worden. Het college garandeerde behoud van al het aanwezige groen en verplichtte zich om deze groene kwaliteit voor de toekomst te bewaken. Dit was een private overeenkomst tussen defensie en het college.

Het college is sinds 2008 haar verplichtingen om het groen te behouden nagekomen. Ook de Klankbordgroep was tevreden over het behoud van de aanwezige natuur. Het feit dat er een haast niet te vernietigen bunker op het terrein stond droeg bij aan dat behoud. Helaas zijn bomen wel makkelijk om te zagen.

Maar nu wordt het terrein bedreigd door gebruikers ervan. Er is ruimtegebrek in gebouwen die in de groene buffer staan. Wie gaat deze strijd winnen?

Het college heeft woord gehouden door elke uitbreiding in de groene buffer tegen te gaan. Er zijn tot dusver diverse verzoeken daartoe afgewezen, waaronder van de firma Schoonderwoerd dat gevestigd is in een van de boskavels aan de westkant van bedrijvenpark Larenstein. De vraag is nu: wie bepaalt wat wel en niet mag?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en wat blijkt? De raad heeft geen geheugen en geeft het college opdracht medewerking te verlenen aan de uitbreiding van firma Schoonderwoerd. Bij navraag blijkt ook de provincie niets te weten over de randvoorwaarden zoals gesteld in 2008.

Zie voor meer informatie:
Persbericht Larenstein
Zienswijze GKL op Larenstein

Over de auteur


Warning: Undefined array key 0 in /home/groeneka/public_html/wp-content/themes/appointment/single.php on line 26