Zorgen Bij Omgevingsvisie

doorJoris de Groen

Zorgen Bij Omgevingsvisie

REACTIE STICHTING HET GROENEKANS LANDSCHAP OP DE OMGEVINGSVISIE

Als Stichting het Groenekans Landschap hebben we een natuur- en cultuurhistorische doelstelling. Gesteund door donateurs uit ons dorp en omgeving zetten we ons al bijna 50 jaar in voor de groene kwaliteit van de leefomgeving van Groenekan, het omliggend landschap en de natuurgronden die we in eigendom hebben. Bij dit alles staan het behouden en verbeteren van landschappelijke en ecologische waarden centraal.

Omgevingsvisie De Bilt

De ontwerp-omgevingsvisie van gemeente De Bilt die op 13 juli 2023 ter inzage is gelegd, is een belangrijk document voor het ruimtelijk beleid van onze gemeente en voor Groenekan. Als Groenekans Landschap hebben we waardering voor het belang dat gehecht wordt aan natuur, groen, biodiversiteit en het waardevolle cultuurlandschap in onze gemeente. We herkennen ons in grote lijnen ook in de kernwaarden (H 3) en thematische uitwerking (H 4) en ondersteunen de visie om vast te houden aan de rode contour om de kernen.

Maar we plaatsen wel belangrijke kanttekeningen. Allereerst is de visie erg globaal en hebben we zorgen over het tijdig ontwikkelen van bindende kaders. Ook dringen we aan op goede handhaving van de regelgeving. Beide zijn nodig om het kwetsbare groen en landschap te behouden. Specifiek, omdat we ook zorgen hebben, vragen we aandacht voor de volgende aspecten:

Hou de groene corridor groen: tussen Bilthoven en Groenekan loopt een belangrijke ecologische zone. Nogal wat dieren maken gebruik van deze zone, zowel als doorgangsroute als om er te fourageren of te verblijven. Behalve voor de fauna liggen hier ook de voor de flora waardevolle plekken als de Hoogekampse plas, de omgeving van het Twisslaantje en Beukenburg. De plannen voor een zonneveld naast Beukenburg zijn daarom zorgelijk. Daarnaast hopen we dat er een groengarantie gaat komen voor het gebied bij het Twisslaantje.

Zorgvuldige inpassing zonneveld en geen overkill: het prachtige en unieke slagenlandschap dat onze omgeving kenmerkt willen we graag zoveel mogelijk behouden en versterken. Tegelijk zijn we ons natuurlijk bewust van de noodzaak van de energietransitie. De aanleg van een zonneveld langs de A27 brengt deze aspecten min of meer samen. Bovendien beperkt de aanplant van groen en de aanleg van sloten rondom het zonnepark het zicht op de A27. De plannen voor 240 meter hoge windmolens in de buurt van de Nieuwe Wetering steunen we niet omdat die de kwaliteit van het landschap teveel aantasten. Daarnaast zou ons inziens, mede door de plannen voor een tweede zonneveld, Groenekan onevenredig zwaar opdraaien voor de klimaatdoelen van de gemeente. 

Bescherm de cultuurhistorische kwaliteiten: in de visie (p.18) wordt de actualisering van de cultuurhistorische waardenkaart aangekondigd. Het Groenekans Landschap dringt er op aan dat dat spoedig gebeurt, want voor ruimtelijke afwegingen en omgevingsplannen is zo’n onderlegger onontbeerlijk. Bos Voordaan, beeldbepalend voor Groenekan, verdient een beschermde status en de Bisschopswetering moet versterkt worden.

Zorg voor de boomstructuur: Groenekan kenmerkt zich door waardevol groen en veel (oude) bomen. Wees daar zuinig op bij de verbetering van wegen (aanpak Groenekanseweg en Koningin Wilhelminaweg) en investeer in het onderhoud.

Als u meer wilt weten over wat het Groenekans Landschap doet en waar we voor staan, kijk dan op www.groenekanslandschap.nl . U kunt ons ook steunen als donateur of als vrijwilliger bij het beheren van onze natuurgebieden.

Over de auteur

Joris de Groen administrator

Geef een reactie